Vaishnavi Durge

Jaya Karini Jagat Karini Sri Saraswati Devi, Deviki Devi Ila Sati, Jai Chamundeswari Devi Namo, Sri Maha Lakshmi Narayani, Durge Bhavani Durge, Arunachaleswari Parvati


Related Items