Sri Mata

Apad Bandhavi Anatha Rakshaki, Akhilandeswari Vijayeswari, Brahma Vishnu Maheswari Janani, Devi Daya Mayi, Vijayeswari Omkarini Ma, Kshirabdi Vasini Narayani, Jaya Jagadambike Saranam


Related Items